©2014-2022, BỆNH VIỆN ĐA KHOA
CỬA ĐÔNG

Địa chỉ: 136 Nguyễn Phong Sắc, Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An Lịch công tác